FAQ

Thuis / FAQ
Veelgestelde vragen beantwoord

Over Eeuwigdurende Ledencertificaten

 

1.0. Hoeveel certificaathouders nemen al deel en wat is het totaalbedrag dat is ingebracht?

Voorlopig beschermen wij de ontwikkeling en implementatie van B of Joy gelijk een pasgeboren kind. Er staat voor de huidige spelers veel geld en macht op het spel. Bij voldoende draagvlak vanuit de samenleving vormen wij een bedreiging voor hun verdienmodellen. Echter, transparantie staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Zodra wij tegen de 10.000 certificaathouders aan zitten, schrijven wij een ledenvergadering uit en wordt alle gevraagde info vrijgegeven.

 

> Update 2024. DOWNLOAD HIER de PDF met het aanvullende schrijven van de B of Joy founder over de stand van zaken. Tijdens de Lezingen geven wij aan dat er al ruim 15.600 mensen aan ons initiatief verbonden zijn via meerdere landen. Het zijn sympathisanten (o.a. via social media, maar zonder de volgers op twitter te tellen), Vrijwilligers, Medestanders, DonateursVerklaring van Vrede- en ELC-houders. Lees s.v.p. ook eens punt 3.5.

 

1.1. Hoeveel ELC certificaten koopt men gemiddeld per persoon?

Men koopt gemiddeld 2 certificaten per persoon. Maar, iedere bijdrage die B of Joy op weg helpt om een echte coöperatieve fairtrade pro-life bank te worden maakt Blij. Indien het bedrag van één certificaat te hoog gegrepen is, dan kan men al meedoen vanaf 25 euro als  B of Joy Medestander.

 


1.2. Zijn na inschrijving en aankoop van Ledencertificaten mijn gegevens beschermd?

Ja, je gegevens zijn volledig beschermd. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en verstrekken niets aan derden.

 

 

1.3. Waar wordt het geld van de ingelegde Ledencertificaten voor gebruikt?

Bij de aanvraag van de Internetbankvergunning is één van de voorwaarden dat men, afhankelijk van de dan geldende wisselkoers, aantoonbaar 1,2 tot 1,5 miljoen euro in kas heeft, als dekking voor de bank in oprichting. Jouw ingelegde geld wordt dus als dekking gebruikt en blijft als zodanig in beheer.

 


1.4. Wat gebeurt er met de Ledencertificaten als de Internetbankvergunning niet wordt afgegeven?

Het geld wordt dan, onder aftrek van de Internetbank vergunningaanvraag gemaakte kosten, door United People Foundation besteed aan het aanvragen van deelvergunningen bij de AFM en DNB. Deze vergunningen worden vervolgens gebruikt om via de coöperatie alsnog financiële diensten te kunnen aanbieden aan alle medestanders en deelnemers. Voor het aanhouden van eenvoudige betaal- en spaarrekeningen (opvorderbare gelden) zijn nu eenmaal ook vergunningen nodig. Het overige geld blijft binnen de coöperatie waar je, indien je dit wenst, het eerste jaar zelf al lid en eigenaar van bent.

 

 

1.5. Kan ik mijn Eeuwigdurende Ledencertificaten terugverkopen aan United People Foundation?

De Ledencertificaten zijn gelijk de naam al zegt: Eeuwigdurend. Dit is de enige vorm van uitgifte die in NL mogelijk is bij een deelname onder de € 100.000,-. Alle andere vormen hebben vanwege de Wet op het financieel toezicht artikel 3.5. inzake opvorderbare gelden een vergunningplicht die veel tijd en geld kost. Deze vorm is in samenspraak met ons juridisch fiscaal team tot stand gekomen. De Ledencertificaten zijn genummerd, staan op naam, zijn levenslang je eigendom en via het erfrecht overdraagbaar. Terug verkopen aan United People Foundation kan dus niet.

 

Definitie van 'opvorderbare gelden' Volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn dit gelden die op enig moment terugbetaald moeten worden, uit welke hoofde dan ook, en waarvan op voorhand duidelijk is welk nominaal bedrag moet worden terugbetaald. U kunt hierbij denken aan het lenen van (een) geld(bedrag) of het uitgeven van een obligatie. Gelden die worden aangetrokken door middel van het uitgeven van aandelen zijn geen opvorderbare gelden: bij aandelen bestaat geen verplichting tot terugbetaling van het nominale bedrag. Bron: De Nederlandsche Bank artikel Wft 3:5.

 

 

1.5.1. Waarom is het B of Joy Eeuwigdurende Ledencertificaat niet opvorderbaar of overdraagbaar?

Ingebracht: Het voelt voor mij beklemmend dat een Eeuwigdurende Leden Certificaat (ELC) niet opvorderbaar of overdraagbaar is. Ik heb niet de behoefte om de waarde op te vragen, maar stel dat ik er om wat voor reden dan ook van af wil. Waarom zou ik de ELC dan niet mogen overdragen of desnoods vernietigen? En waarom vervalt de ELC niet gewoon aan de bank als ik kom te overlijden? Ik wil mijn nabestaanden er helemaal niet mee belasten.

 

Antwoord: Het Eeuwigdurende Leden Certificaat (ELC) is een certificaat dat recht geeft op een rendement op geïnvesteerd kapitaal van de in oprichting zijnde B of Joy coöperatie. Middels het certificaat wordt kapitaal bijeengebracht om de coöperatie te kunnen financieren.

United People Foundation (UPF) verzorgt de uitgifte van ELC’s uitsluitend voor haar eigen- en in oprichting zijnde coöperaties. ELC-houders bouwen het eigen vermogen van de coöperaties op tegen goede condities. Met de ELC’s ontstaat een collectieve financieringsmogelijkheid van werkkapitaal en middelen, waarmee wordt geïnvesteerd in de UPF doelen waaronder een internetbankvergunning.

Volgens Nederlandse wetgeving is het niet mogelijk om kapitaal onder de 100.000 euro per persoon te verzamelen (bijvoorbeeld door het uitgeven van certificaten) zonder een bankvergunning. De enige echte uitzondering hierop is als expliciet is vastgesteld dat het door de certificaathouder ingelegde kapitaal niet opvorderbaar en overdraagbaar is.

Niet opvorderbaar houdt in dat het juridisch niet mogelijk is om het geld terug te vragen. Eenmaal geld gestort voor een ELC blijft dit voor eeuwig kapitaal van UPF en aan haar gelieerde coöperaties.

Niet overdraagbaar houdt in dat de ELC-houder het certificaat niet kan overdragen aan een derde partij. Dit om constructies te voorkomen om alsnog het kapitaal opvorderbaar te maken middels overdracht aan bijvoorbeeld een familielid. Hierop is één uitzondering mogelijk, namelijk overdracht via het erfrecht. Voor de erfgenamen gelden ook weer dezelfde regels, dat de ELC’s niet opvorderbaar en overdraagbaar zijn tenzij de ELC krachtens erfrecht wederom wordt overdragen.

Het niet opvorderbaar zijn en het niet kunnen overdragen is van essentieel belang voor het bijeenbrengen van kapitaal. Enige inbreuk of uitzondering door UPF op deze regel brengt de hele manifestatie in gevaar.

Je kunt ervoor kiezen om je ELC om te zetten in een gift als je komt te overlijden. Je kunt dit vastleggen in je testament. In dat geval word je na je overlijden geschrapt uit het ELC-register en wordt het ELC-kapitaal omgezet in een gift. Op deze wijze hoef je de erfgenamen niet te belasten.

 

 

1.6. Wat leveren de aangekochte Eeuwigdurende Ledencertificaten van B of Joy mij op?

Zodra B of Joy als coöperatieve fairtrade pro-life bank een Internetbankvergunning heeft, gaat zij aan de slag als spaar- en investeringsbank. B of Joy werkt niet met rente. We werken wel kostendekkend en met rendement. Het rendement wordt jaarlijks uitbetaald aan certificaathouders. Wij noemen dat rendement FEES, omdat het naast Financieel, ook Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement geeft. Deze kernwaarden dragen de hogere doelen van B of Joy.

 

 

1.7. Het kopen van Ledencertificaten, is dat eenmalig of kan het ook meerdere keren?

Je mag zo vaak als je wilt Ledencertificaten kopen. Dit heeft geen invloed op je stemrecht. Je hebt altijd één stem binnen de coöperatie. Indien er wijzigingen plaatsvinden in het uitgiftebeleid van Ledencertificaten, dan informeren wij je per e-mail, nieuwsbrief en/of kondigen we het aan op onze websites.

 

 

1.8. Hoe kan ik een Ledencertificaat kopen voor familie, vrienden of derden? Is er ook een minimumleeftijd?

Voor de aankoop van B of Joy Ledencertificaten moet men 18 jaar of ouder zijn. Men kan echter wel Ledencertificaten schenken aan derden van alle leeftijden. Men vult dan het Aankoopformulier in met ALLE GEGEVENS VAN DE PERSOON aan wie men de Ledencertificaten wil schenken.

ATTENTIE: Neem je zelf al deel aan B of Joy en beschik je over een eigen UPF account? Dan kan je deze NIET GEBRUIKEN voor schenkingen aan derden. Je zal zelf een nieuwe GEBRUIKERSNAAM en E-MAILADRES moeten aanmaken. Klik hier om snel en eenvoudig een gratis e-mailaccount aan te maken.
 
Op het nieuwe e-mailaccount ontvang je een betalingsbevestiging en alle overige gegevens om voortaan te kunnen inloggen bij United People Foundation (UPF). Als laatste: De betaling van de Ledencertificaten gebeurt uiteraard wel vanuit de bankrekening van de schenker. Veel succes met de schenkingen!

 

 

1.9. Is het voor het verkrijgen van de bankvergunning nog van belang dat de Ledencertificaten door meerdere mensen worden afgenomen? Of is voor het verkrijgen van de bankvergunning alleen de grens van ongeveer 1,2 miljoen euro van belang?

Voor B of Joy is het van belang om bij de aanvang minimaal 10.000 certificaathouders te hebben. Het vormt de kritische massa en het draagvlak. Hoe meer certificaathouders, des te krachtiger de veranderingen zijn. Voor de aanvraag van de bankvergunning is het niet noodzakelijk om 10.000 certificaathouders te hebben. Bij de aanvraag is het totaalbedrag wel van cruciaal belang.

 

 

1.9.1. Medestanders hebben het recht om via deelname, zodra de bank operationeel is, het eerste jaar gratis lid te worden. Hoe zit dat met de Eeuwigdurende Ledencertificaat (ELC) houders? Hebben zij hetzelfde recht?

Nee. ELC-houders zijn mede-eigenaar en aandeelhouder in het eigen vermogen van de bank. Ze krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd. ELC-houders zijn niet verplicht om lid te worden. Als een ELC-houder (actief) wil deelnemen aan de coöperatie en de Algemene Ledenvergadering (ALV), dan zal men lid moeten worden. Lees verder op de pagina Eeuwigdurende Ledencertificaten. De rol van Medestanders is dat zij een bijdrage leveren in het proces van de bankvergunningaanvraag, zonder mede-eigenaar te worden. Als dank voor hun bijdrage zijn ze, indien gewenst, zodra de bank operationeel is, het 1e jaar gratis lid van B of Joy coöperatie. Lees verder op de pagina Medestanders onder het hoofdstuk ‘Realisatie van de bankvergunning’.

 

 

1.9.2. Als een ELC-houder niet automatisch lid is van B of Joy i.o., waarom wordt een ELC dan ledencertificaat genoemd?

Zodra men de keuze maakt om mee te doen als ELC houder van B of Joy, komt men uit op de webpagina: Word Eeuwigdurend Certificaathouder. Een Coöperatieve Vereniging (CV) geeft normaliter de zo geheten Leden Certificaten uit aan haar deelnemers die daarmee mede-eigenaar worden. Dit is ook het geval bij B of Joy, een CV in oprichting (i.o.). Of deze Leden nu actief of passief participeren speelt daarin geen rol.

Bij een actief lidmaatschap betaal je meestal een jaarlijkse contributie aan de CV. Als actief lid kun je dan deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering en alle faciliteiten die de CV beschikbaar stelt. In het geval van B of Joy gaat die o.a. over het verkrijgen van een bankpas en bankaccount. Alle deelnemers aan de B of Joy CV i.o. worden dus in alle uitingen leden genoemd. Zo ook op de aangeschafte certificaten. Lees aanvullend: FAQ 2.9.1.

Doe mee... 

 

 

 

Over United People Foundation en B of Joy

  

2.0. Wie zitten er achter B of Joy?

In het menu, onder kopje 'Over ons' vind je een aantal van onze kernteamleden terug die betrokken zijn bij dit initiatief. Daarnaast zijn er mensen bij B of Joy betrokken die banen hebben binnen het huidige bankensysteem. Zij kunnen zich nog niet bekend maken, omdat ze anders kans maken hun baan te verliezen. Een deel van onze medestanders laat zich zien op de website onder menuknop 'Medestanders'.

 

 

2.1. Is het verplicht om met foto of logo op de Medestanderspagina te staan, als er certificaten worden gekocht?

Nee, het is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel. Met deze pagina geven wij een kijkje in de keuken wie er allemaal meedoen.

 


2.2. Hoe betalen jullie alle kosten die er gemaakt worden binnen jullie organisatie?

Onze kernteamleden, vrijwilligers, medestanders en donateurs investeren al vele jaren vanuit hun eigen inkomen. Onder andere voor de opzet van B of Joy. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het doel maakt veel goed. United People Foundation beheert alle financiële zaken.

 


2.3. Moet ik certificaathouder worden om het initiatief B of Joy financieel verder te helpen?

Nee, je kan bijvoorbeeld ook medestander, donateur worden of als vrijwilliger een andere dienst aanbieden. Voor meer informatie klikt je hier.

 


2.4. Is United People Foundation een stichting of een coöperatie?

United People Foundation (UPF) is een stichting die ingeschreven staat in het KvK-handelsregister onder nummer 56595220.

 


2.5. Ben ik als certificaathouder van B of Joy coöperatie ook hoofdelijk aansprakelijk?

B of Joy kiest als gemeenschapsbank voor de coöperatieve vorm U.A. Dat betekent dat je als Ledencertificaathouder niet hoofdelijk aansprakelijk bent, indien je de regels van United People Foundation, B of Joy coöperatie en de wetten van je land respecteert. Je kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor het risicodragend vermogen dat je investeert, gelijk aan je inleggeld. 

 

 

2.6. Welke juridische personen kunnen straks een rekening openen bij B of Joy? Kan een persoon ook de status van ‘Wettig Mens’ krijgen i.p.v. ‘Staatsburger’ bij B of Joy?

Iedereen die lid wordt van B of Joy coöperatie en in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs, kan straks als particulier, vereniging, stichting of bedrijf een bankrekening openen. Buitenom een natuurlijk- of rechtspersoon, zijn overige statussen zoals: Staatsburgerschap, ‘wettig mens’, burger, of ‘soevereine mensen van vlees en bloed’, voor B of Joy niet relevant om iemand optimaal te kunnen bedienen als lid en/of mede-eigenaar van de coöperatie.

Wij zijn op de hoogte van de meeste bewegingen binnen de samenleving en kennen het streven van organisaties zoals: Soevereine Mensen van Vlees en Bloed en One People’s Public Trust (OPPT). Mensen vanuit deze organisaties zullen zich thuis voelen binnen onze coöperatie, omdat B of Joy vanuit de coöperatie, administratieve ontzorging kan faciliteren richting de samenleving. Vele soorten van dienstverlening zullen op termijn binnen de coöperatie beschikbaar komen. Lees ook punt 3.6.

 

 

2.7. Wie bepaalt straks de salarissen van alle bankmedewerkers? Worden er ook bonussen uitbetaald?

Salarissen van bankmedewerkers worden vastgesteld door de coöperatieleden tijdens de Algemene Ledenvergadering (AL). Dat zal gebeuren conform de cao voor banken. Bonussen zijn uit den boze. Wel kan er zich het volgende voordoen: Tijdens de jaarlijkse AL wordt de ELC-houders (mede-eigenaren van de coöperatie) bekend gemaakt hoeveel rendement ze dat jaar hebben.

De ELC-houders kunnen er voor kiezen om bijvoorbeeld via hun eigen bank 40% te herinvesteren in duurzame projecten binnen de reële economie. 50% op te nemen als netto rendement en 10% te geven aan de bankmedewerkers. Als extraatje voor alle gedane arbeid die het rendement mogelijk heeft gemaakt. Op deze manier ontstaat er een extra stimulans voor maximale inzet.

 

 

2.8. Is dit initiatief alleen voor de Nederlandse markt? Of kan je vanuit het buitenland ook meedoen?

B of Joy is niet alleen voor de Nederlandse markt. Het initiatief is internationaal. Voor internationale deelname ga je naar de volgende pagina Join us!

 

 

2.9. Hoe hoog wordt de jaarlijkse bijdrage om lid te zijn van de Europese Coöperatie?

Op basis van B of Joy begroting, zal men in de Algemene Ledenvergadering vaststellen hoe hoog de jaarlijks bijdrage moet worden. Dit om alle vaste lasten van de Europese Coöperatie (SCE) te kunnen betalen. Als indicatie geven wij 25 EURO / URA per jaar aan voor lidmaatschap. Daarvoor krijgt men een euro betaalrekening (IBAN, zie fase 2), bank ledenpas, internetbankieren, pin- en mobiel betalen, toegang tot het URA platform, deelname aan het inkoopcollectief (voor besparing), bedrijvengids en marktplaats (netwerk en omzet).

 

De marktplaats is inclusief gratis adverteren. Zie ook de pagina’s Producten en 12 punten van verandering, voor alle mogelijkheden die we samen als collectief kunnen creëren. De definitieve vaststelling per jaar, zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemende leden. Bij een deelname van minimaal 10.000 leden gaan wij uit van 25 EURO / URA per jaar.

 

 

2.9.1. Hoe werken de democratische beginselen binnen United People en B of Joy?

Hoe wij over het algemeen tegen een democratie aankijken lees je op de pagina Democratie. Meer specifiek over B of Joy coöperatie in oprichting: ELC-houders die lid zijn van de coöperatie, hebben altijd één stem binnen de coöperatie, ongeacht het aantal ledencertificaten dat men in bezit heeft.

Als Medestanders er voor kiezen om lid te zijn van B of Joy coöperatie, dan hebben ook zij altijd één stem binnen de coöperatie. Op de pagina Medestanders kan je ook verder lezen over de kracht van het referendumrecht. Op de pagina De 12 punten van verandering kan je onder punt 1 en 9 lezen:

Punt 1. Via bindend referendumrecht, bepaalt het Nederlandse volk wat we doen. Dit elimineert verspilling en geeft opbouwende energie terug aan de samenleving. Punt 9. Via het referendumrecht van punt 1, worden alle belangrijke nationale, Europese en mondiale beslissingen genomen door de samenleving.

 

Doe mee... 

 

Over algemene geldzaken en vragen

  

3.0. Is het al mogelijk om mijn geld van de Rabobank over te zetten naar B of Joy? Of moeten er nog wat zaken geregeld worden?

Op dit moment mogen wij nog geen betaal-, zakelijk- en spaarrekeningen onder de 100.000 euro openen. Lees aanvullend ook punt 3.9. We zijn in contact met het AFM voor diverse producten. Zodra wij meer weten, kunnen we je hierover berichten. Houd onze website in de gaten. Met je spaargelden mag en kan je al wel een stukje eigen bank kopen door gewoon mee te doen. Klik hier voor meer info.

 


3.1. Hebben de letters INGB in het bankrekeningnummer iets te maken met de ING bank?

Ja. De ING is 'tijdelijk' en waarschijnlijk niet ‘de beste’ keuze. De voor de handliggende Triodos valt af. ZE WENST ONS NIET TE AANVAARDEN en haar hoofdinkomsten berusten op renteheffingen. Het is niet simpel een bankrekening te openen. ASN kan geen betaalrekening openen voor een stichting. De ING is er voor ons, helpt snel en effectief. Wij staan open voor DE TIP naar DE BANK die voor alle B of Joy leden aanvaardbaar is. Dit totdat B of Joy Coöperatie ledenrekeningen kan openen in haar aanloop naar de ‘Bank’ status met bankrekeningen in eigen beheer.

 


3.2. Wij hebben ASN, Triodos en SNS bank als duurzame banken. Waarom dan toch dit alternatief? Wat zijn de verschillen?

1. Uit de jaarverslagen van ASN, Triodos en SNS bank blijkt dat ze het grote geld verdienen op basis van rente. Renteheffingen zijn niet duurzaam en veroorzaakt exponentiële groei. Het 1,5 minuut durende filmpje geeft je het inzicht. Het rentesysteem gaat ten koste van vele mensen, onze aarde, haar bodemschatten en het milieu. Op de pagina Waarom? legt het 2e filmpje haarfijn uit, waarom renteheffingen ons niet dienen. Klik hier om het filmpje te zien.

2. Zowel ASN, Triodos als SNS bank doen 100% mee in het oude banksysteem. Fractioneel bankieren is daar een onderdeel van. Het oude banksysteem geeft ongeveer 9 keer hetzelfde geld (minus 10%) uit dat zij ontvangen. Het levert de banken gemiddeld 45% extra op aan rente-inkomsten. Klik hier om in enige minuten een filmpje te bekijken en te weten hoe het echt werkt.

3. Uit meerdere jaarverslagen en publicaties blijkt dat ASN, Triodos en SNS minder ‘groen’ zijn dan dat wij over het algemeen geloven. Na de val van SNS kwam dit nogmaals aan het licht. Zo investeert ASN slechts 2% van alle spaargelden in groene energie en Triodos 8%. Op basis van de Eerlijke Bankwijzer zijn ASN, Triodos en SNS in het oude systeem WEL te verkiezen. Ze investeren niet in wapenhandel en zo meer. Het is erg jammer dat ze wel aan renteheffingen doen.

De verschillen tussen ASN, Triodos, SNS en B of Joy op een rij:

  1. B of Joy doet niet aan renteheffingen en geeft bij natuurlijke groei FEES rendementen.
  2. B of Joy doet niet aan fractioneel bankieren en leent als volreserve bank niet meer geld uit dan er in kas zit.
  3. B of Joy investeringen stellen een Goed Beheer van Al het Leven en dienstbaarheid centraal, met als doel: Een rechtvaardige samenleving en gezonde economie.
  4. B of Joy brengt voor haar leden een 100% waardevaste URA munt in omloop als betaalmiddel.
  5. B of Joy is een cooperatie. Haar leden hebben één stemrecht en ELC certificaathouders zijn mede-eigenaar.
  6. Door het afschaffen van renteheffingen en fractioneel bankieren is B of Joy de enige echte duurzame volreservebank van Nederland.


3.3. Waarom zijn investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen, waardevast? Een 'waarde' is toch iets wat de mens ergens aan geeft? En als er straks meer euro's in een eigen munt (URA) gaan, is dat toch ook een soort rente? Dan kan dat toch ook niet werken?

Het klopt dat wij mensen ergens een waarde aan geven. In die lijn hebben wij ervoor gekozen om bij de uitgifte van een eigen munt URA, investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen als onderliggende waarden te nemen. Deze onderliggende waarden blijven mensen altijd gebruiken en zijn in hun oorsprong niet onderhevig aan rente en inflatie. De zon is de zon en katoen is katoen. In die zin gebruiken wij hier de term ‘waardevast’. Als er straks meer euro's in onze URA gaan, dan is dit te wijten aan de inflatie en renteheffingen op de euro.

 

De URA stijgt dus niet in waarde, maar de euro daalt in reële waarde. B of Joy gaat spaarinvesteringsrekeningen beschikbaar stellen. De inkomsten worden gebruikt om te investeren in de reële economie en samenleving. Schone energie, gezonde voedingsmiddelen, zuiver drinkwater en betaalbare huisvesting zijn daar voorbeelden van. Op deze spaargelden zijn rendementen te behalen welke wij FEES noemen. Naast Financieel geeft het ook Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement. Er valt nog veel te delen over wat B of Joy allemaal gaat doen en hoe het werkt. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 

3.4. Al het geld van B of Joy medestanders, ledencertificaathouders en participanten staat vanwege het aanvragen van een bankvergunning bij Nederlandse banken. Wat nou als deze banken omvallen?

Ons burgerinitiatief van professionals B of Joy houdt minimaal geld aan bij banken die vallen onder het EU Bail-in regime. Lees deze link om te weten waar het bail-in regime over gaat. Daarnaast krijgt de Europese Centrale Bank (ECB) de macht over alle banken binnen de EU. Het valt op internet te lezen. De ECB laat op haar eigen website weten dat men naast een bankenunie ook een fiscale, economische en politieke unie gaat vormen. De ECB is en blijft een particulier bedrijf en geniet daarnaast volledige onafhankelijkheid.

De lijst van argumenten om binnen de EU niet veel geld aan te houden is erg lang. Door het grote geld te volgen kwam de oplossing in zicht. Wij stellen ons geld veilig door te bankieren waar ook alle multinationals, banken, adel, koninklijke families en de machtigste families op aarde bankieren. Op deze locaties schiet niemand zichzelf in eigen voet. Het grote geld weet wat het doet. Het enige verschil wat B of Joy heeft aangebracht is een volledige openheid van zaken houden met de Nederlandse fiscus. Daarmee hebben we een extra wettelijke getuige en back-up op ons geld. Enkele veilige plaatsen waar de EU geen grip op heeft zijn City of London, Jersey, Guernsey en Isle of Man.

 

 

3.5. Hoe zijn de vooruitzichten op een bankvergunning voor B of Joy?

De vooruitzichten op het verkrijgen van een bankvergunning zijn goed. Dit komt onder meer door ons internationale netwerk op niveau en het gedegen onderzoek van de laatste jaren. Wij hebben ons niet afhankelijk gemaakt van vergunningverstrekker De Nederlandsche Bank (DNB). In de praktijk blijkt dat nagenoeg elk nieuw initiatief vanuit de samenleving via DNB sneuvelt. In het artikel: ‘Bankieren? Dat doen we zelf’  kan je in de 6e alinea hierover lezen:

'Wie in Nederland een bank wil oprichten, krijgt het lastig. Sinds de crisis is er in ons land één bank bijgekomen: de Knab van verzekeraar Aegon en die had al een bankvergunning. Andere initiatieven buiten de ‘gevestigde orde’ zijn gesneuveld. Het volledige artikel lees je hier.'

Het artikel gaat over NewB en De Financiële Coöperatie die geld en leden inzamelen voor het starten van een bank. Daarna gaan ze onderzoeken hoe men een bank kan oprichten. B of Joy begon andersom. Sinds 2011 zijn wij het totaalpakket aan huiswerk gaan doen, om een goede invulling te geven aan de vraag: ‘wat is er nodig om een internetbank te beginnen vanuit de samenleving zelf?’

In tegenstelling tot NewB en De Financiële Coöperatie, hebben wij geen 35 tot 60 miljoen euro nodig om aan de kapitaaleis voor een vergunning te voldoen. Naast een gekwalificeerd team aan mensen, kennis van wet- en regelgeving, beveiligde ICT en huisvesting, bancaire software en overige, is het leden draagvlak een pre en een minimum van 1,2 tot 1,5 miljoen euro aantoonbaar in kas een noodzaak.

De laatste 2 punten zijn voor ons nu aan de orde en een zeer belangrijke stap in het proces van de vergunningaanvraag. Want zodra er 10.000 ELC-houders zijn, wordt de Internetbankvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag is men, mits aan alle voorwaarden is voldaan, verplicht om de vergunning af te geven. Daarna is B of Joy operationeel als financieel platform.

 

 

3.6. Hoe wordt de URA ten opzichte van de diverse soorten arbeid gewaardeerd? Wordt er verschil gemaakt tussen het werk van bijvoorbeeld een tuinman of een piloot? Hoe ver is dat uitgekristalliseerd?

De implementatie van de URA gaat in fases. In de eerste fase is er een 1 op 1 inwisselbaarheid met de euro. Hoe de onderliggende waarde van de URA is opgebouwd valt te lezen op FAQ bij punt 3.3. Zolang de URA nog gekoppeld is aan de euro, geeft dit bij het vaste sparen een f.e.e.s rendement vanwege de euro inflatie. Zie daarvoor: Waardevast sparen.

Als je alles afpelt: De URA ontleent zijn waarde aan de productie die wij zelf leveren in uren en arbeid. Kijk voor nadere uitleg op De munt URA. De URA is in besloten kring beschikbaar voor alle leden van B of Joy coöperatie. Via o.a. de bedrijvengids en marktplaats wisselen de leden hun producten en diensten uit. Ze bepalen zelf hoeveel URA zij er tegenover wensen te stellen. Mocht je de werking van de URA willen weten in fase 1, 2 en 3, klik dan op: De werking van de URA in de praktijk.


Zodra de euro in hyperinflatie valt of niet meer nodig is, wordt deze ontkoppelt van de URA. Daarna zitten we in de volgende fase en gaat een circulaire economie domineren. Via een algehele ledenvergadering zullen we een herwaardering van URen en Arbeid (URA) afspreken met alle leden. Hoeveel URA gaat een tuinman of piloot per uur verdienen? Wat krijgt een vuilnisman? Een dokter? Dat bepalen we gezamenlijk, zodat er een goede herwaardering komt per beroepengroep.

In De 12 punten van verandering valt onder de punten: 3, 4, 5, 6 en 11 in het groot te lezen wat wij al in het klein gaan doen via de coöperatie. Buitenom een herwaardering van uren en arbeid per beroepengroep, komt er ook een algehele winstdeling voor alle coöperatie certificaathouders. Een ieder heeft er dus belang bij dat de coöperatie in al zijn disciplines optimaal functioneert. B of Joy is niet ultiem, maar slaat met haar activiteiten, wel een brug naar een nieuw systeem.

 

 

3.7. Kan B of Joy zijn hypotheekvorm nu al aanbieden? Of is het puur een idee dat nog verder moet worden uitgewerkt?

Dat is tweemaal nee. Wat nog ontbreekt is 1). Voldoende Medestanders (60.000) en/of ELC houders (10.000) en 2). De benodigde bankvergunning om in onze producten (opvorderbare gelden) te mogen handelen.

 

 

3.8. Kan je straks een hypotheek aanvragen met uitsluitend inkomsten uit eigen bedrijf?

Nadat wij een bankvergunning hebben verkregen, is het altijd mogelijk om het ‘B of Joy Woning Leaseplan’ aan te vragen. Dat kan ook met uitsluitend inkomsten uit een eigen onderneming. Maar eerst zullen wij zelf een minimumbedrag bijeen moeten brengen. Het minimumbedrag is een zeer belangrijke voorwaarde om een internet bankvergunning aan te vragen. Zie aanvullend de punten 1.3. en 1.9. en 3.5. op de FAQ pagina.

 

 

3.9. Kunnen we nu al geld sparen bij B of Joy? Ik ben ELC-houder met een aantal certificaten.

Spaargelden (opvorderbare gelden) onder de € 100.000 mogen wij in Nederland niet zonder (bank)vergunning aannemen. Zowel leden als niet-leden stellen deze vraag zeer frequent. Zodoende zijn we in gesprek met diverse financiële partijen om tot een oplossing en aanbod te komen voor gelden onder de € 100.000. Zodra er een oplossing is, zullen we dit kenbaar maken via onze media.

Over geld sparen (opvorderbare gelden) kan je in een andere context ook lezen bij punt 1.4. op deze FAQ pagina. Daar staat o.a.: “Voor het aanhouden van eenvoudige betaal-, zakelijk- en spaarrekeningen (opvorderbare gelden) zijn nu eenmaal ook vergunningen nodig”. Bedragen boven de € 100.000 mogen wij wel aannemen in Nederland. Lees aanvullend ook punt 3.0.

 

 

4.0. Kent U de Euro Pacific bank? Deze bank heeft ook geen rente, kan tevens gebruikt worden om geld veilig op te slaan en ligt buiten Europa. Is een bank in Jersey/Guernsey niet kwetsbaarder, omdat het in Europa ligt?

Wij kennen de Euro Pacific bank van goudman Peter Schiff. De familie Schiff emigreerde in 1865 naar Amerika. De Warburgs, Kuhn Loebs, Goldman Sachs, Schiffs en Rothschilds zijn onderling door huwelijken verbonden tot één grote bankiersfamilie. In die zin is Euro Pacific bank krachtig en met veel expertise. Dat kan een pluspunt zijn. Echter, wij hebben geen enkele persoonlijke relatie met eerder genoemden. Daarnaast wordt er stevig doorgerekend aan kosten om het geld daar te stallen onder de dekking van goud. Dat draagt een risico met zich mee, want de goudkoers is manipulatief.

Wij willen het geld in beheer, zo min mogelijk blootstellen aan extra kosten en risico. Wij bankieren liever bij relaties die we persoonlijk kennen op plaatsen binnen Europa, maar wel meestal (statutair) buiten de EU. Onze opzet was in eerste instantie uitsluitend bedoeld om de (leden)gelden veilig te stellen. Dit ter reservering van de kapitaaleis voor de aanvraag van de benodigde bankvergunning. Het is raadzaam om de pagina FAQ punt 3.4. te lezen voor meer achtergrondinformatie.

 

 

4.1. Ik las dat er 10% transactiebelasting moet worden betaald over elke ontvangen euro. Is dat ook als je geld ontvangt of overboekt via je bankrekening? Is dit niet erg veel?

Wat u schrijft kunnen wij nergens terugvinden. Tijdens onze lezingen leggen wij wel haarfijn uit wanneer de 10% transactiebelasting (TB) van toepassing is, met betrekking tot de euro. Dit is bijvoorbeeld nadat onder andere de BTW en belasting op arbeid worden afgeschaft. TB is niet van toepassing op het puur ontvangen of betalen van geld. TB is uitsluitend van toepassing op het uitwisselen van producten, diensten en goederen welke van eigenaar veranderen.

 

 

4.2. Er zijn mensen bezig met de Depositobank. Is het een idee om samen te werken?

Samenwerking wordt tot op heden gezien als onwaarschijnlijk, omdat de invalshoeken te ver uit elkaar liggen. B of Joy is een spaar- en investeringsbank met ethische waarden en dienstbare morele doelen. De Depositobank biedt tegen kostenbetaling de volgende diensten aan: (spaar)gelden een 'veilige' haven bieden en ontvang- en betaalfuncties. Al het geld wordt geparkeerd bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Door alle gelden bij de DNB  te parkeren, versterk je de macht van grote banken, want de DNB is een filiaal van de Europese Centrale Bank (ECB) geworden. De ECB is het clubgebouw van alle EU banken. Het zijn allemaal private winstgedreven ondernemingen, die uitsluitend hun aandeelhouders dienen. Niet de samenleving en reële economie. De bankiers en overheid zullen blij zijn met alle gelden die worden ingebracht bij de Depositobank.

 

De mensen achter de Depositobank is het blijkbaar niet duidelijk waarom de Depositobank doelstellingen gunstig zijn voor de DNB en andere (grote) banken binnen het huidige bankensysteem. Centrale banken, dus ook DNB, verstrekken leningen aan banken om liquiditeitsproblemen een korte tijd op te lossen, of voor het financieren van korte termijn (bank)investeringen. Centrale banken faciliteren gelijk de banken, ook het Fractioneel bankieren. En als er grote banken omvallen, dan kan via DNB en ECB de Bail-in regel worden toegepast.

 

Het is en blijft in Nederland zeer moeilijk om een bankvergunning te krijgen. In 2015 heeft Bunq een bankvergunning gekregen. En dat is bijzonder, de laatste keer dat dit gebeurde is ruim tien jaar geleden, toen de DSB Bank een bankvergunning kreeg. De vergunning daarvoor stamt al uit 1980 en was bestemd voor Triodos. Ook hierin zijn B of Joy vooruitzichten heel wat gunstiger.

 

 

4.3. Via een crowdfunding platform kan je makkelijk alle benodigde leden bij elkaar krijgen. Waarom zetten jullie dat middel niet in?

We hebben onderzocht en overwogen om in crowdfunding platforms te stappen. Dit uitsluitend om mensen attent te maken op onze manifestatie. Onze eigen vorm van crowdfunding is georganiseerd via de pagina: Doe Mee! Voor B of Joy is het van belang dat er minimaal 10.000 leden meedoen als draagvlak. Dat is niet alleen qua geldinzameling voor de bankvergunningaanvraag belangrijk, maar ook om de continuïteit te verzekeren via jaarcontributies nadat de vergunning is verkregen.

Waar liepen wij tegenaan bij externe crowdfunding t.o.v. B of Joy crowdfunding? Overal kwamen we maximale looptijden tegen. Wij stellen geen tijdslimiet. Voor United People is het uitsluitend van belang om B of Joy doelstelling van een coöperatieve, fairtrade, rentevrije bank te behalen. Onze kosten zijn ook veel lager. Bij externe crowdfunding zijn de PR, marketing en plaatsingskosten voor een project, inclusief een succesfee gemiddeld tussen de 5% en 10% van het doelbedrag. € 1 miljoen zou via een externe crowdfunding tussen de € 50.000 en € 100.000 kosten. Wie gaat dat betalen?

 

 

4.4. Ik heb een B of Joy ansichtkaart ontvangen. Links onderin staat de tekst Johannes 3:16. Waarom staat dat erop? Op jullie website kan ik er niets over vinden. Zijn jullie gelovig?

Uit onderzoek van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, blijkt dat +/- 75% van de Europese gemeenschap gelooft in God als schepper van het Universum. B of Joy leden en overige betrokkenen zijn qua geloofsovertuiging een afspiegeling van de Europese gemeenschap. Onder God verstaan wij: De allerhoogste en meest intelligente entiteit die ons bekend is gemaakt. Een almacht zonder begin of einde. Een alles omvattende creator voor een ieder die het wenst.

 

De plaatsing van Johannes 3:16 op B of Joy ansichtkaart is op verzoek van onze B of Joy initiator. Zijn insteek is geslaagd. Veel mensen vragen naar Johannes 3:16. In dit geval staat Johannes 3:16 symbool voor echte zuivere bevrijding. Bevrijding uit het huidige dominerende monetaire bankensysteem, dat er voor zorgt dat er erg veel ellende in deze wereld is. Zie Waarom en Why op onze website om te weten hoe ernstig het is. Op sommige momenten zal het ongeloof bij je toeslaan.

 

In Johannes 3:16 staat: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eerste Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Dat werd geschreven in de tijd dat (bijna) iedereen onder het juk van de Romeinen en het Sanhedrin zat. Het past treffend in de huidige tijd. We zitten onder het juk van het nieuwe Romeinse rijk de EU, de politiek, financiële instellingen en multinationals met geld als nieuwe God. Ook nu is bevrijding gewenst.

 

 

4.5. B of Joy geeft rendement i.p.v. rente. Dat is toch hetzelfde maar anders benoemd? Is er een verschil? En kan geld renteloos zijn?

Het woord rendement wordt vaak gebruikt in termen van rente, maar rendement is toch echt iets anders. Rente is een wettelijk periodiek afdwingbaar (geld)middel en wordt niet mee gecreëerd binnen de geldcreatie uit het 'niets' op basis van een schuldcontract. Rendement komt als 'extra' voort uit productie en investeringen. Denk aan bijvoorbeeld een zonnepaneel of moestuin. Deze geven op basis van natuurlijke groei, jaarlijks (lokaal) rendement zoals energie en voedsel.

Rendement gaat niet ten koste van iets of iemand. Het voegt werkelijk iets toe. Over Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei kan je lezen op de pagina FEES. Op de website kan je lezen dat B of Joy hoofdzakelijk lokale economieën gaat ontwikkelen. Over hoe geld renteloos kan zijn, lees je meer op pagina 'De waardevaste URA' bij fase 3. Door het geldbeheer in eigen hand te hebben bepalen wij weer zelf de toekomst.

 

 

4.6. De URA is toch hetzelfde bedrog als de Euro? Het is toch allemaal fiatgeld gecreëerd uit gebakken lucht en gedekt door niets op basis van een schuldcontract?

Nee, gelukkig is dat niet zo. Hoe het zit met de URA kan je lezen onder het kopje: "De URA ontleent zijn waarde aan de productie die wij zelf leveren in uren en arbeid", op de pagina 'De waardevaste URA' bij fase 3 in de 4e alinea. Vergeet goud, dat is ook maar een afspraak (vertrouwen) net als fiatgeld. Hierover kan je meer beluisteren via het Interview in Artis t/m 19m01s.

Een munt baseer je, als je alles afpeelt, op productie. De URA wordt contant en digitaal uitgegeven. Zelfs in fase 1 krijgt de URA een onderliggende waarde, doordat de ingewisselde euro’s worden geïnvesteerd in o.a. grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Wij zetten hiermee een transitie in gang. Het is niet gelijk ultiem, het meest perfecte of het paradijs op aarde. Het zal via de mensen zelf 'moeten' verder groeien gelijk hun bewustzijn.

 

 

4.7. Kan ik al donaties doen met de Florijn of er ELC's mee aanschaffen via B of Joy?

In principe is dat mogelijk, indien we er allemaal voor kiezen om inefficiënt te werken. B of Joy is heden namelijk geen winkel van producten en diensten. Donaties of aankoop van ELC's als certificaat, is uitsluitend bedoeld als aandeel van mede-eigenaarschap en om het startkapitaal bijeen te brengen, als voorwaarde voor de aanvraag van de benodigde vergunning. Dat startkapitaal moet in euro's zijn.

Dus wat krijgen we als we ELC's in Florijnen gaan verkopen? 100 euro gedeeld door de dagkoers van de Florijn = de aankoopprijs in Florijnen. Wij moeten namelijk de Florijn direct weer omzetten naar euro's. Op deze manier moeten dus meerdere mensen allerlei handelingen (kost ook geld) verrichten die niets bijdragen aan het doel waarvoor de Florijn in het leven is geroepen. Zodra wij operationeel zijn met de URA, wordt het een ander verhaal. Lees daarvoor: De URA in de praktijk.

 

 

4.8. Waarom baseren jullie je nieuwe bankinitiatief niet op een blockchain netwerk?

In samenwerking met B of Joy Services en enige FinTech bedrijven is United People Foundation (UPF) gestart met de ontwikkeling van een B of Joy betaalapplicatie. Deze externe App zal beschikbaar komen voor de B of Joy Cooperative (SCE) en over de modernste technologieën en specificaties beschikken die niets te maken hebben met een blockchain netwerk. Voor meer informatie over de B of Joy betaalapp. ga je naar de United People website.

 

 

4.9. Wat is het verschil tussen de Bitcoin en de URA?

Bitcoin is een (crypto) munt die wordt 'gemijnd' (opgebouwd) op het internet via complexe algoritmische berekeningen. Uit deze berekeningen komt een unieke eenheid die we aanduiden als een digitale munt. Via handelaren wordt de digitale munt (Bitcoin) aangekocht en verkocht. Bitcoin heeft geen onderliggende waarde en wordt gelijk het fiat geld uit het niets gecreëerd. De waarde van Bitcoin wordt uitsluitend bepaald door het vraag- en aanbodspel. Bitcoin wordt zelden gebruikt als betaalmiddel en wereldwijd vooral gebruikt als een speculatief (gok)middel.

De URA is een 'parallelle munt’ die naast het fiat geld en de crypto munten zal bestaan. De URA is een waardevaste munt en uiteindelijk volledig gebaseerd op de productiviteit van de mens zelf. De 'enige' echte waarde binnen een economisch (huishoud)systeem is namelijk de mens zelve. Het is de mens die grondstoffen opgraaft en verwerkt tot producten. Het is de mens die tafels maakt, huizen bouwt of diensten aanbiedt. De mens is de echte waarde in een economisch systeem. De werking van de URA wordt beschreven op de pagina: De werking van de URA in de praktijk.

Extra  informatie over de URA kun je raadplegen via de volgende linkjes: 1). Hoe wordt de URA ten opzichte van diverse arbeid gewaardeerd? 2). De URA is toch hetzelfde bedrog als de Euro? 3). Waar staat de URA voor?

 

Doe mee...