Staatsschulden oplossen

Thuis/Over ons / Staatsschulden oplossen
Het is tijd voor lef en echte volhardende acties!

Onderwerp:             Zeer explosieve informatie
Datum:                     Fri, 27 May 2011 16:47:06 +0200
Aan:                           I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl

 

Beste Ineke Dezentjé Hamming,

 

Ons schrijven laat u in 10 minuten zien waarom wij moeten stoppen met het subsidiëren van crisislanden en bij de Nederlandse pensioenfondsen behoren in te grijpen. Wij maken u attent op de mogelijkheid om onze staatsschuld op te lossen middels een nieuw bancair systeem. Wij hopen dat u en uw partij blijven opkomen voor onze samenleving. De samenleving is zich niet bewust van de ernst rondom bijvoorbeeld onze pensioenfondsen. In ons schrijven komt aan bod:

 

 1.   Wij kunnen de Europese staatsschulden oplossen
 2.   Debat over de Nederlandse staatssteun aan Griekenland
 3.   Men neemt de werkelijke oorzaken niet weg
 4.   De werkelijke oorzaken van de financiële crisis
 5.   Nieuw waardesysteem naast de euro als oplossing
 6.   Laat private banken en overheden nooit uw geld creëren
 7.   De Griekse staatsschuld en financieringstekort als voorbeeld
 8.   De enige mogelijkheid om Griekse schulden te saneren
 9.   Financiële producten, speculeren en bonussen
 10. Het MKB, kerngeneratoren van werkgelegenheid, inkomen, vernieuwing en groei
 11. Het IMF heeft klaarblijkelijk niets geleerd
 12. De “IJslandse” oplossing
 13. Het verzwegen verlies van onze pensioenfondsen

Wij hopen dat u iedereen kunt manen tot samenwerking in dit belangrijke thema. Evenzo dat iedereen partijoverstijgend zal spreken en handelen. Het is uw wens om de samenleving te dienen. Wij zullen u daarbij enigszins ondersteunen door dit schrijven op internet te delen en met die mensen, gelijk uzelf, welke de samenleving een warm hart toedragen.


Met hartelijke groeten,Doe mee...
B of Joy

 


 

Wij kunnen de Europese staatsschulden oplossen!

Het financieel en monetair kredietsysteem is een onhoudbare bodemloze putDe private Europese Centrale Bank en Hoofdbanken creëren geld uit gebakken lucht en laten de overheid en samenleving daar fors voor betalen. Het huidige bancaire systeem werkt woekerrentes, bezuinigingen, piramidespelletjes, corruptie en schaarste in de hand. De Europese samenleving wordt er absoluut niet mee geholpen, integendeel! Het roer moet om! Nederland kan zijn staatsschuld zelf oplossen en de samenleving, de economie en de pensioenfondsen weer gezond maken. Er ligt een nieuw bancair systeem klaar om dit voor ons allemaal te doen. In navolging van IJsland: ‘stop verspilling van energie en kapitaal’.

 

Debat over de Nederlandse staatssteun aan GriekenlandIn het Nederlandse debat over mogelijke extra staatssteun aan Griekenland, registeren wij een onnodige verdeeldheid in het Kabinet en de Tweede Kamer. Bij enkele betrokkenen nemen wij onbewustheid, onwetendheid en onjuistheden waar. Wij adviseren het Kabinet, de Eerste- en de Tweede Kamerleden op één lijn te gaan staan en gezamenlijk de oorzaken en gevolgen objectief te bestuderen. De ernst van de staatschulden is reeds zo groot, dat men in Europees en landsbelang verplicht is partijoverstijgend te handelen, ten gunste van de samenleving. Het zal elke dienaar van de samenleving aanspreken.

 

Men neemt de werkelijke oorzaken niet wegDe additionele staatssteun aan bijvoorbeeld Griekenland is om meerdere redenen geen goed idee. Ook de staatssteun aan Portugal, Spanje, Ierland, Italië en overige landen is ten zeerste af te raden. Bij continuering van het huidige beleid zal ook Nederland onherroepelijk nog verder in de problemen komen. Ook onze pensioen-fondsen zullen uiteindelijk gebruikt worden voor het saneren van schulden bij crisislanden. De financiële symptomatische pijn verzachten neemt niet de werkelijke oorzaken weg. Het ontneemt betrokkenen tevens de mogelijkheid om écht orde op zaken te stellen. IJsland heeft als enige wel volledig orde op zaken gesteld.

 

De werkelijke oorzaken van de financiële crisisDe oorsprong van de financiële crisis in Griekenland en elders is grotendeels te wijten aan het globale financiële en monetaire systeem, dat compleet gebaseerd is op schuld. Het door enkele bedachte concept: renteheffingen op leningen en fractioneel bankieren is de hoofdoorzaak en totaal onhoudbaar. Zie Waarom voor nadere uitleg. Het huidige systeem verrijkt alleen diegenen die al over veel geld beschikken. Het systeem houdt ook overheden in een wurggreep. Daarmee hebben veel overheidsorganen besloten om de veroorzakers van de financiële crisis te blijven ondersteunen in het vullen van een bodemloze put van schulden.

 

Nieuw waardesysteem naast de euro als oplossingWij raden elk EU land aan om eens kritisch te kijken naar de echte oorzaken van hun staatsschulden. En het concept te overwegen, om naast de euro een lokale munt als de URA in te voeren op nationaal niveau. Een lokale munt succesvol invoeren wordt al gedaan. Het lokale munt systeem hebben wij nader uitgebouwd, zodat het de overheid en samenleving maximaal kan dienen. De economie zal met de URA worden gestimuleerd. Tevens is de URA inwisselbaar met de euro, zodat de internationale markt toegankelijk blijft. Het MKB (midden- en klein bedrijf) als kerngenerator van alle economieën, kan weer beschikken over voldoende URA leveranciers en bankkrediet, zodat vernieuwing, werkgelegenheid en het nationaal inkomen weer groeien. Staatsschulden kunnen ook oplossen middels het combineren van bestaande en nieuwe economische investerings- en handelsmodellen. Let op: als samenleving hebben wij het recht om de URA uit te geven.

 

Laat private banken en overheden nooit je geld creërenGeldcreatie kan plaatsvinden op basis van productie i.p.v. schuld. Dat kan binnen een landelijke coöperatie die volledig onder controle en beheer staat van onze samenleving. Geld wordt dan rentevrij uitgegeven. Wetten kunnen worden aangepast, zodat particuliere banken geen geld meer mogen scheppen. De staatsbank ABN-AMRO of SNS kan de functie van simpele bank vervullen. Een bank die uitsluitend van ons burgers is. De bank zorgt ervoor dat het betalingsverkeer soepel verloopt, het spaargelden aantrekt en rentevrije leningen uitzet. Alle salarissen bij de overheid worden gestort op onze staatsbank. Ook gemeenten en alle overige overheidsdiensten mogen alleen hun geld aanhouden bij onze bank. De garantieregeling voor spaarders geld alleen bij de staatsbank. Het opzetten van deze bank valt onder de categorie immuniseren van de problemen en risico’s die de banken (gok instellingen) nu veroorzaken. De particuliere banken mogen werken met aandelen en overige beleggingen zoveel ze maar willen. Indien gewenst kunnen wij u nader informeren over het totaalpakket en de onuitputtelijke mogelijkheden van het nieuwe bancaire URA geldsysteem.

 

De Griekse staatsschuld en financieringstekort als voorbeeldDe combinatie van een hoog jaarlijks tekort op de handelsbalans, financieringstekort van de overheid en hoge staatsschuld bij Griekenland, maakt duidelijk dat het bijna onmogelijk is dat Griekenland ooit haar schulden kan aflossen. Alleen al het schuldenniveau terugbrengen tot het niveau waarop wij in Nederland zijn beland, betekent dat men in Griekenland nog vele tientallenjaren de buikriem aan moet halen.

 

De enige mogelijkheid om Griekse schulden te saneren

Vergelijking Nederland en Griekenland

Met toerisme en verkoop van olijven kan men nu al niet de kosten van import van olie, auto’s, vliegtuigen, computers en alle andere goederen betalen, laat staan de woekerrentes die de kostprijzen alleen maar verder opdrijven en de sociale onrust en arbeidsethos verder zullen aantasten. Als de Griekse overheid bezuinigt, dan gaan de bestedingen omlaag en lopen ook de belastinginkomsten terug. Dit is uiteindelijk een ‘leuke’ cocktail van mismanagement.

 

Een goede oplossing zou zijn als Griekenland, uiteraard vanuit haar eigen culturele prepositie, het voorbeeld volgt van IJsland en uit het heersende denksysteem stapt. IJsland heeft middels een referendum besloten om haar burgers niet te laten opdraaien voor het ethisch verwerpelijk gedrag van enkele bankiers die alleen maar meer geld van geld wilden maken. Zij zijn simpelweg op papier failliet gegaan en hebben de kosten willen laten dragen door degenen die er verantwoordelijk voor waren: de bankensector.  Als het goed is, zet dit regeringen aan tot het bedenken van een structurele oplossing.

 

Het overstappen op een ander financieel stelsel is noodzakelijk, maar vereist integraal bewustzijn en politieke moed. Teruggaan naar een situatie waarbij alleen een landelijke coöperatie geld schept. Aangevuld met een ban op rente, is de enige mogelijkheid die we hebben om het schuldenprobleem te saneren. Alle andere oplossingen die we binnen het huidige systeem toepassen, maken het schuldenprobleem alleen maar groter. Dit moet men niet willen. Het argument dat iedereen heeft geprofiteerd en dus ook mee moet betalen is pertinent onjuist.

 

Ten eerste profiteert maar maximaal 10% van bevolking van schuldcreatie. Daarnaast heeft de bevolking geen directe stem in de vraag of schuld moet worden gecreëerd en waar deze voor moet worden aangewend. Een bijkomend gevolg is dat het MKB over bijna heel de wereld met een tekort aan werkkapitaal zit, welke grotendeels wordt gegenereerd uit bankkrediet, maar welke nauwelijks meer wordt verstrekt door het bankwezen zelf. Banken ‘investeren’ ons geld liever in risicovolle projecten die op papier binnen een korte termijn hoog renderen. Het door banken als ‘risicovol’ bekeken MKB staat anderzijds onder enorme druk, terwijl het feitelijk de ruggengraat van onze economie vormt.

 Doe mee...

Educatieve financiële verdieping

Het bewustzijn kan voordelen geven over financiële producten, speculeren en bonussenIn de afgelopen decennia zijn talloze totaal niet transparante financiële producten op de markt gebracht, die uiterst risicovol zijn en waar inherent veel geld aan kan worden verdiend. Opties, futures en andere derivaten. Grote banken en investeringsmaatschappijen gokken op insolventies van bedrijven en zelfs op landen.


Het is algemeen bekend dat Goldman Sachs miljarden heeft verdiend met het speculeren op een nationaal failliet gaan van onder meer Spanje en Griekenland. Zij zijn er dan ook alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Hoe is het ethisch te rechtvaardigen dat er geld wordt verdiend aan de ondergang van een compleet land, of zelfs een heel continent met alle gevolgen van dien?


Er bestaat daarbij ook een groeiende onvrede over de beloningen van bestuurders en met name die in de financiële wereld. Bonussen voor bestuurders zijn buiten proportioneel en worden zelfs uitgekeerd in geval van falen. Nog geen jaar na het begin van de financiële crisis, ingeleid door ethisch onverantwoord ondernemen van bankiers, beloonden diezelfde bankiers zichzelf weer rijkelijk. Ofwel direct door bonussen, dan wel door een deel van de bonus om te laten zetten naar het gewone basissalaris. Het is in geen geval te verantwoorden, dat mensen kapitalen verdienen aan de ondergang van anderen.


Bernard Madoff werd veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf voor het opzetten van een piramidespel. De gehele financiële wereld is echter één groot piramidespel. Welke straf leggen wij haar op? Of blijven we niets doen?


Het MKB, kerngeneratoren van werkgelegenheid, inkomen, vernieuwing en groeiAls zich een crisis voordoet, dan komen MKB-bedrijven al snel onder druk te staan. Omzetverlies is daar een bewijs van. Vanwege de relatief kleine omvang is diversifiëren meestal niet haalbaar. Met andere woorden, het ligt niet voor de hand dat MKB-bedrijven omschakelen op producten of diensten die onder de gegeven omstandigheden succesvoller zijn. MKB-bedrijven kunnen vanwege hun al beperktere schaalgrootte ook moeilijk inkrimpen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen verlies-gevende divisie afstoten, of stoppen met de activiteiten in landen die onvoldoende rendement opleveren, zoals multinationale ondernemingen dat wel kunnen.


Toch vormen MKB-bedrijven de ruggengraat van de economie van veel landen. Ook staan ze garant voor veel werkgelegenheid. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrijft over de rol van het MKB in een rapport dat in 2009 werd uitgebracht het volgende: “MKB-ondernemingen spelen een belangrijke rol in alle economieën en zijn de kerngeneratoren van werkgelegenheid en inkomen". Tevens zijn ze de stuwende kracht achter vernieuwing en groei. In landen die bij de OESO zijn aangesloten, voorzien MKB-bedrijven in meer dan de helft van de werkgelegenheid in de private sector.


In de Europese Unie vallen 99 procent van alle bedrijven onder het MKB. Ruim negentig procent van deze bedrijven hebben minder dan tien werknemers.” Volgens de OESO zijn MKB-bedrijven essentieel voor het economische herstel. Desalniettemin staat de financiële positie bij veel MKB-bedrijven onder grote druk, vooral omdat deze bedrijven voor de financiering veelal zijn aangewezen op leveranciers- en bankkrediet. Deze financieringsvormen zijn moeilijk toegankelijk. Overheidssteun is vaak gericht op het garanderen of subsidiëren van lange termijn investeringen, in het bijzonder voor MKB-bedrijven die een overtuigend ondernemingsplan met een realistische rendementsprognose kunnen voorleggen.


De overheid kan echter weinig doen voor MKB-bedrijven met dalende omzetten en als gevolg daarvan met oplopende verliezen. Ongelukkigerwijs zijn deze MKB-ondernemingen veel groter in getal dan de bedrijven met goede vooruitzichten. In het algemeen is hun kwetsbare positie niet het gevolg van mismanagement zoals banken het doen voorkomen. De dalende omzet wordt veelal veroorzaakt door externe factoren zoals werkloosheid, lager besteedbare inkomens en het terugbrengen van (semi-) overheidsuitgaven. Voor veel MKB-bedrijven is het vooral zaak van overleven en hopen dat de gevolgen van de crisis spoedig voorbij zijn.


Het IMF heeft klaarblijkelijk niets geleerdHet besef dat het hele financiële en monetaire systeem niet volhoudbaar is, is nog niet binnengedrongen bij de meeste banken en andere financiële instellingen. Men heeft daar ook geen belang bij. En al helemaal niet bij het IMF. Daar heeft men klaarblijkelijk niets geleerd van de crisis in Argentinië in de jaren negentig, waar een vergelijkbare situatie was ontstaan zoals in de huidige crisislanden. Torenhoge leningen met eisen die leiden tot een afbraak van de sociale, en onherroepelijk ecologische structuur van een land. De levensverwachting van mensen in landen met schulden aan het IMF neemt gemiddeld met 5-10 jaar af. Dit komt omdat de bezuinigingen, die ingevoerd worden om de extra schuld af te lossen, leiden tot lagere lonen in een inflatoire omgeving. Een armoedeval waar je u tegen zegt.  

 

De 'IJslandse' oplossingToen de bankencrisis, die inmiddels bijna de hele planeet in een depressie heeft geduwd of op het punt staat te duwen, aankwam in IJsland, deden de IJslanders iets wat bijna niemand deed: ze weigerden op te draaien voor de gokschulden van de banken en vertelden de obligatiehouders rekening te houden met flinke verliezen. IJsland ging simpelweg failliet en mocht 'voor straf' niet toetreden tot de eurozone. Nadat men besloot de bankiers en regering, die het veroorzaakt hadden, een schop onder hun achterste te gegeven, wist men op eigen kracht uit het dal te kruipen.


Het heeft wonderwel gewerkt, en met een uniek project rond een nieuwe grondwet in volle gang, is het land nu al een lichtend voorbeeld voor Westerse economieën die nog moeten afrekenen met de rode cijfers van hun casino banken. Zoals gezegd, men presenteerde de rekening aan de obligatiehouders, devalueerde de eigen munt met ongeveer 25% om de export te bevorderen, en na zeven kwartalen van economische krimp, boekte men tijdens het derde kwartaal van 2010 een groei van 1,2%. Dat betekent dat het land de recessie achter zich heeft gelaten, zonder een stuiver noodhulp van de EU of de wurggreep van het IMF.


Het is een beetje het scenario dat Argentinië volgde toen het bijna tien jaar geleden failliet ging. Ook de Argentijnen weigerden een wurgcontract van het IMF, trokken buitenlandse investeerders aan en presenteren de laatste jaren - ook op het hoogtepunt van de kredietcrisis - steeds weer spectaculaire groeicijfers.


Nu blijkt dat het Argentijnse scenario ook in IJsland lijkt te werken zet dit hopelijk voldoende druk op de huidige crisislanden om alsnog te besluiten een lokale munt te nemen, het IMF de deur te wijzen en zijn eigen koers te varen. Mocht het in Ierland te laat zijn dan kunnen misschien Spanje, Portugal, Italië en alle andere landen die dreigen failliet te gaan, een voorbeeld nemen aan de IJslandse eilandbewoners.


De IJslandse president Olafur R. Grímsson vertelde: "Het verschil met andere landen is dat IJsland de banken gewoon liet omvallen. Dit waren privébanken en we hebben geweigerd er geld in te pompen om ze aan de praat te houden. De staat wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor falende privébanken."


Het verzwegen verlies van onze pensioenfondsenDoor onverantwoorde speculatieve beleggingen zit menig Nederlands pensioenfonds in de staatsobligaties van crisislanden. Op termijn zullen de staatsobligaties van vele crisislanden worden afgestempeld. Het is aangekondigd geweest. De Europese overheden hebben immers besloten dat ze het zo gaan oplossen middels schuldsanering. Uw pensioen zal worden gebruikt ter meerdere eer en glorie van slimme politici. De toenmalige minister De Jager wist het wel, de andere Europese politici ook. Zeg maar dag tegen uw pensioen als u nog geen 60 bent.


In de toekomst zullen vooral de vette Nederlandse pensioenfondsen als onderpand gaan dienen voor Griekenland, Ierland, Portugal, België, Spanje en andere crisislanden. Reken er maar op dat het onderpand opgevraagd zal worden. Dat is in het systeem al ingebakken. De huidige politici zijn er dan toch niet meer, en hun opvolgers mogen puinruimen. Dit is één van de hoofdredenen waarom veel betrokken mensen nu adviseren om financieel verder te gaan met het helpen opvullen van de bodemloze schuldenput bij menig crisisland.


Wat denk je dat er gebeurt als de Nederlandse samenleving de waarheid weet over hun pensioenfondsen? Op rellen zit niemand te wachten, dus men kan het beter nu oplossen door kordaat in te grijpen. Ook het mismanagement van menig pensioenfonds kunnen wij gezamenlijk oplossen en de huidige schade beperken. Ook hier kan ons specialistisch team adviseren en meehelpen om de samenleving te behoeden voor een ramp. Het roer kan nu nog om. Het is nog niet te laat. Het is tijd voor lef en echte volhardende acties!

Doe mee...