Alternatief bezuinigingen

Thuis/Over ons / Alternatief bezuinigingen
Een alternatief voor 8 miljard euro bezuinigingen

Het kabinet wil in 2014 een bedrag van tussen de 6 en 8 miljard euro bezuinigen. Deze bezuiniging wil het kabinet realiseren, door de belastingen te verhogen en de voorzieningen voor de mensen te verlagen. B of Joy is van mening dat de rekening van deze bezuiniging op het bordje van de veroorzakers van de crisis gelegd moet worden en niet bij de ‘gewone’ burger. Dit kan door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en de mensen hiervoor te compenseren, door de bestaande veel te dure hypotheken te vervangen door een veel goedkopere nieuwe hypotheek.

 

In Nederland hanteren banken gemiddeld een marge van ruim 2,5% per jaar. In Denemarken mogen banken bij wet maar een marge van ongeveer een half procent per jaar rekenen. In een lange periode is in de praktijk bewezen dat dit kan. Het verschil van 2% rente per jaar komt overeen met wat mensen in Nederland aan hypotheekrenteaftrek krijgen. Dit kost de overheid 12 miljard euro per jaar. Het verlagen van de hypotheekrente met 2% per jaar, betekent dat de winst van banken met 12 miljard euro per jaar daalt. Als gevolg hiervan daalt de opbrengst van de vennootschapsbelasting met 3 miljard euro. Per saldo blijft er 9 miljard euro per jaar aan besparing voor de overheid over.

 

Belasting- en banenplan ‘Gelijk oversteken’

Als gevolg van de financiële crisis zijn in Nederland meer dan 300.000 mensen werkloos geworden. In totaal was dit op 18 juli 2013 ruim 675.000 werkelozen. Er is dringend behoefte aan een middel om de economie in Nederland te stimuleren, zonder dat dit de overheid geld kost. Dit kan door ons belasting- en banenplan ‘Gelijk oversteken’ toe te passen. Dit plan bestaat in essentie uit de volgende 4 punten:

 

1. De premie voor de ziektekostenverzekering die nu door de werkgevers betaald wordt, komt voor rekening van de publieke middelen.
2. De kosten voor sociale werkvoorziening, re-integratie subsidies en alle uitkeringen voor mensen die jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd zijn, komen voor rekening van de werkgevers.
3. Voor de werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidspremie en de kosten die we hiervoor genoemd hebben, wordt één overkoepelende premie ingevoerd.
4. Werkgevers de mogelijkheid geven om de hiervoor genoemde overkoepelende premie te ruilen voor extra reguliere banen.

 

Door middel van de bovengenoemde punten, wordt het voor werkgevers mogelijk om per vier werknemers, die ze in dienst hebben, ‘gratis’ een vijfde werknemer in dienst te nemen. Dit kan onder het motto: ‘vijf werknemers halen, vier werknemers betalen’. De vijfde werknemer betaalt men nu ook, alleen zit die nu op kosten van de gemeenschap betaald thuis.

 

Volgens berekeningen met rekenmodel Saffier van het Centraal Planbureau, kan dit plan ongeveer een kwart miljoen banen opleveren. Daarnaast levert dit plan extra belastinginkomsten op, zodat de overheid minder hoeft te bezuinigen om haar begroting sluitend te maken. Dit plan is relatief eenvoudig en kan met de juiste politieke wil, binnen een jaar worden gerealiseerd.

 

Alternatief voor ‘Casino' pensioen

In 2013 heeft het kabinet besloten dat in 2015 het pensioensysteem wordt aangepast. De geplande aanpassing betekent, dat veel mensen verplicht worden om deel te nemen aan een veel te dure en onverantwoorde ‘Casino' pensioen regeling. B of Joy is van mening dat het pensioen spaargeld van de mensen veilig kan worden ingezet voor bijvoorbeeld:

 

1. Goedkope financiering van hypotheken.
2. Leningen aan woningbouwverenigingen, voor verhuur van woningen.
3. Financiering van de staatsschuld (tot 60% van het nationale inkomen).

 

De bovenstaande alternatieven zijn veilig in vergelijking met de risicovolle beleggingen op beurzen etc. In de visie van B of Joy moet het rendement dat op de pensioenspaargelden gegeven wordt, gekoppeld worden aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging. Concreet betekent dit, dat als de CAO lonen 2% of 4% per jaar omhoog gaan, het rendement wat op het pensioen spaargeld wordt gegeven ook 2% respectievelijk 4% per jaar is. De rente die op hypotheken, leningen van de woningbouwverenigingen en de staatsschuld betaald moet worden, is gelijk aan de rente die aan de pensioenspaarders gegeven wordt. Daarbij komt een toeslag van een half procent per jaar, om de kosten van de pensioenfondsen en de banken, die deze leningen verstrekken, te dekken.

 

Via deze werkwijze kunnen we vele miljarden per jaar besparen op overbodige kosten van de financiële sector. Veel mensen die nu in de financiële sector werkzaam zijn, verrichten gerekend in het voorzien van reële maatschappelijke behoefte, onzinnig werk. Door bovengenoemde nieuwe werkwijze kunnen deze mensen zinnig werk gaan verrichten, die een maatschappelijk nut hebben.

 

Oplossen financiële crisis

Oorzaak

In de afgelopen 20 jaar is de regelgeving voor de financiële sector versoepeld. Als gevolg hiervan is het gebruik van geld en de omvang van de financiële sector fors gegroeid. De omvang van de financiële sector is momenteel veel groter dan hetgeen voor ondersteuning van de reële economie nodig is. Daarnaast is de maatschappij nu dienstbaar gemaakt aan de financiële sector, in plaats van andersom.

 

Huidig beleid

Sinds 2008 hebben de overheden en centrale banken in Europa en Amerika vele miljarden in het financiële systeem gepompt om daarmee het huidige (financiële) systeem in stand te houden. De rekening hiervan wordt via verschillende wegen op het bordje van de burger gelegd. Hierbij kunnen we denken aan forse verhoging van de staatsschuld. Verhoging van de belastingen. Verlaging of afschaffen van voorzieningen voor mensen. Versoepelen van de arbeidsmarkt (verminderen rechten van werknemers). Maar ook een stijging van de inflatie, wat zich onder andere uit in forse stijging van olie en grondstofprijzen en daarmee producten. Dit alles is kennelijk nog niet voldoende. Overheden en financiële instellingen zijn bezig met voorbereidingen om vermoedelijk al in 2016 een 'bail-in' programma ten uitvoer te brengen. Hierbij wordt onder het mom van het 'redden' van financiële instellingen, op grote schaal spaargelden van burgers afgepakt.

 

Oplossing

B of Joy is van mening dat de financiële sector dienstbaar aan de samenleving gemaakt moet worden. En dat de rekening voor het oplossen van de huidige financiële crisis, op het bordje gelegd moet worden van degene die de crisis veroorzaakt hebben en hier ook jaren van hebben geprofiteerd. Dit kan door in lijn met het advies van het rapport ‘Het financiële overgewicht van Nederland’, de omvang van de totale financiële sector op zijn minst te halveren. Hierdoor vallen voldoende reserves vrij, zodat we het gedeelte van de staatsschuld dat boven de 60% van het nationale inkomen uitkomt, en de problematische schulden in de private sector, als verlies af kunnen boeken. We kunnen hiermee de financiële sector gezond maken en zorgen dat de omvang van de financiële sector in een juiste verhouding staat tot de behoefte van de reële economie. Voor deze oplossing hoeven we de ‘gewone’ burger niet lastig te vallen.

 

Alternatief

B of Joy verwacht dat zolang het grote publiek niet van de overheid ‘eist’ dat ze een ander beleid gaat voeren, de overheid doorgaat met het hierboven genoemde beleid. B of Joy levert een aantrekkelijk alternatief en dat kun je lezen op deze website. Doe je mee? Help ons en jezelf om dit alternatief te realiseren.

 

Doe mee...